Ogłoszenia

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Data udostępnienia: 2021-06-28

w Szkole Podstawowej Nr 2 we Wschowie na stanowisko

KIEROWNIK GOSPODARCZY


Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wschowie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Anna Lenarczyk zamieszkała w Głogowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W terminie wyznaczonym do składania dokumentów, do Szkoły Podstawowej nr 2 we Wschowie wpłynęła 1 oferta, w tym 1 spełniająca wymagania formalne.

W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, Pani Anna Lenarczyk została zarekomendowany przez Komisję do zatrudnienia.

Wschowa, dnia 28 czerwca 2021 roku
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy.


stanowisko: Kierownik gospodarczy

Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 2 we Wschowie

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Data udostępnienia: 2021-06-07

Ogłoszono dnia: 2021-06-07

Termin składania dokumentów: 2021-06-21 15:00:00

Nr ogłoszenia: 1


Zlecający: p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 we Wschowie

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:

1) posiadanie obywatelstwa polskiego,

2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

4) posiadanie nieposzlakowanej opinii,

5) posiadanie wyższego wykształcenia,

6) posiadanie minimum 2-letniego stażu pracy,

7) znajomość przepisów prawa: ustawa o opłacie skarbowej, kodeks postępowania administracyjnego, instrukcja kancelaryjna, instrukcje wewnętrzne

8) biegła umiejętność obsługi programów komputerowych w środowisku Windows i pakietu Office.

b. Wymagania dodatkowe:

1) posiadanie 5-letniego stażu pracy, w tym rocznego w administracji samorządowej lub rządowej,

2) posiadanie cech osobowości: sumienność, staranność, rzetelność, systematyczność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, zdolności analityczne, odporność na stres.

3) znajomość obsługi aplikacji SIO

4) znajomość obsługi programu e-dziennik UONET+ firmy VULCAN

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) nadzór nad pracą sekretariatu szkoły i pracownikami obsługi,

2) prowadzenie dokumentacji szkoły zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną i JRWA

3) prowadzenie spraw związanych z administrowaniem nieruchomości na terenie szkoły,

4) utrzymywanie terenu, budynku i mienia w należytym stanie techniczno-eksploatacyjnym i w należytej czystości,

5) prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami księgi obiektu budowlanego,

6) dbanie o zapewnienie odpowiednich warunków ppoż i bhp,

7) organizacja remontów bieżących (poszukiwanie wykonawców, przygotowywanie umów, nadzór nad realizacją),

8) przestrzeganie dyscypliny budżetowej,

9) organizowanie i nadzorowanie zabezpieczenia mienia szkoły oraz ochrony administrowanych budynków i terenu,

10) organizowanie i nadzorowanie pracy personelu techniczno-konserwatorskiego,

11) planowanie, zakup środków i materiałów niezbędnych do utrzymywania budynku i terenów zielonych w dobrym stanie techniczno-eksploatacyjnym,

12) realizacja zakupów wyposażenia szkoły zgodnie z decyzjami dyrektora,

13) organizowanie i nadzorowanie prac porządkowych w budynku i na terenach zielonych szkoły,

14) zlecanie prac o charakterze usługowym (usług transportu, szklenia, serwisu urządzeń, wykonania ekspertyz, robót remontowo – budowlanych, itp.),

15) prowadzenie analizy wydatków za dostawę mediów, zlecane usługi, zakupy środków i materiałów do utrzymania czystości, zakupy materiałów eksploatacyjnych itp.,

16) prowadzenie spraw związanych z okresowymi przeglądami stanu technicznego budynku i terenów przyległych oraz infrastruktury technicznej wraz z określeniem potrzeb w zakresie konserwacji i koniecznych remontów,

17) przygotowywanie materiałów i warunków konkursowych, specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie opisu przedmiotu zamówienia w zakresie opisu przedmiotu zamówienia oraz istotnych postanowień umowy,

18) udział w pracach komisji konkursowych i przetargowych,

19) prowadzenie dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych,

20) udział w pracach komisji odbioru częściowego i końcowego inwestycji i prac remontowych,

21) organizacja inwentaryzacji rocznej i okresowej,

22) kontrola procesu realizacji inwestycji i remontów,

23) przygotowywanie umów wynajmu pomieszczeń szkolnych,

24) prowadzenie rejestru wszystkich umów najmu,

25) prowadzenie rozliczeń z użytkownikami wynajmującymi pomieszczenia szkolne,

26) prowadzenie prac związanych z przekazaniem pomieszczeń nowym użytkownikom,

27) sporządzanie harmonogramu dyżurów dla pracowników gospodarczych,

28) uczestniczenie w rozruchu urządzeń i instalacji,

29) odbiór i porządkowanie dokumentacji dotyczącej zakupów, dostaw, zakończenia inwestycji i prac remontowych, atestów, certyfikatów, instrukcji obsługi, kart gwarancyjnych,

30) planowanie oraz zakup maszyn i sprzętu do utrzymywania budynków i infrastruktury (kosiarki, maszyny czyszczące, itp.)

31) dokonywanie kontroli wewnętrznej w zakresie zadań powierzonych obowiązków,

32) przekazywanie akt spraw zakończonych do zakładowego archiwum,

33) prowadzenie zakładowego archiwum,

34) dokonywanie okresowych ocen pracowników na stanowiskach obsługowych,

35) obsługa i organizacja techniczna imprez i uroczystości (zapewnienie nagłośnienia, wystrój pomieszczeń, wywieszanie flag itp.),

36) nadzór nad gospodarką odpadami (utylizacja i ochrona środowiska),

37) wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych, wynikających z organizacji pracy i potrzeb szkoły.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

1) miejsce pracy: Wschowa, ul.Wolsztyńska 4, II pietro, do budynku Szkoły prowadzą schody, brak windy, podjazd dla osób niepełnosprawnych, dostęp do stanowiska pracy jest swobodny,

2) wymiar czasu pracy: pełen etat,

3) rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony,

4) stanowisko pracy: praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, praca administracyjno – biurowa, przemieszczanie się po całym budynku Szkoły,

5) wynagrodzenie zgodne z Regulaminem wynagradzania pracowników Szkoły Podstawowej nr 2 we Wschowie

6) termin rozpoczęcia pracy: 1 lipca 2021 r.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

poniżej 2%

V. Wymagane dokumenty:

Dokumenty niezbędne:

1) wypełniony kwestionariusz osobowy- do pobrania w załącznikach,

2) kopie dyplomów i innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania oferowanej pracy,

3) kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia, a w przypadku trwania zatrudnienia – oświadczenie kandydata o okresie wykonywania pracy,

4) oświadczenia kandydata: o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne

przestępstwo skarbowe oraz dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych - do pobrania w załącznikach.

Dokumenty dodatkowe

1) list motywacyjny,

2) kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

3) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o których mowa w art. 13 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:

2021-06-21 15:00:00

c. Miejsce:

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście lub listownie na adres:

Szkoła Podstawowa nr 2 we Wschowie, ul. Wolsztyńska 4, 67-400 Wschowa z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko Kierownik gospodarczy"

do dnia 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00 (liczy się data wpływu do Szkoły).

VII. Informacje dodatkowe:

Aplikacje, które wpłyną do Szkoły Podstawowej nr 2 we Wschowie po określonym terminie oraz które nie będą spełniać wymagań niezbędnych, określonych w pkt. 3 oraz w pkt. 8, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.sp2wschowa.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Szkole Podstawowej nr 2 we Wschowie.


Załączniki do ogłoszenia :

1. Kwestionariusz osobowy

2. Oświadczenie

Opublikował: Piotr Gromek
Publikacja dnia: 28.06.2021, 12:23
Dokument oglądany razy: 197
Podpisał: Piotr Gromek
Dokument z dnia: 07.06.2021